News Details

BIT बिषयमा नयाँ भर्ना बारे सूचना

About This News

यस क्याम्पसमा भर्नाको लागि निवेदन दिएकाहरु मिति २०७८।१२।२१ भित्र भर्ना हुन आउन हुन अनुरोध छ ।