News Details

B.Sc.Csit प्रवेश परीक्षा २०७८ उत्तीणहरुलाई भर्नाकोलागि निवेदन दिने बारे सूचना

About This News

B.Sc.Csit प्रवेश परीक्षा २०७८ उत्तीण भई यस कलेजको लिष्टमा नभएका तथा कलेज प्राथमिकताक्रम भर्ना छुटेकाले नि भर्नाको लागि निवेदन दिन सक्नेछन ।