News Details

Bsc द्धितीय बर्षमा भर्ना हुन बारे

About This News

B.Sc. द्धितीय बर्षमा मिति २०७९।०१।०९ गते सम्म भर्ना भई मिति २०७९।०१।१० गते देखि नियमित रुपमा कक्षा संचालन